ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce Milan Choura – sdílený makléř Deckart reality s.r.o., IČ:  46068911, se sídlem Novoveská 3093, 415 01 Teplice
(„Správce“), chrání veškeré osobní údaje svých klientů jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy. Správce Vás tímto informuje o osobních údajích, které v souvislosti se svým podnikáním zpracovává.
 
I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a jinak zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti v oblasti poskytování realitních služeb.
 
II. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správce: Milan Choura – sdílený makléř Deckart reality s.r.o., se sídlem Novoveská 3093, 415 01 Teplice
E-mail: choura@deckart.cz; telefon: + 420 602 243 661
III. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány za těmito účely:
    a) Souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) - Vaše osobní údaje předně zpracováváme v případě, že Správci udělíte souhlas s jejích zpracováním. Tento souhlas je dobrovolný a jeho neposkytnutí nemá žádný vliv na poskytování našich služeb. Souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Správci. Bližší informace, zejména za jakým účelem je souhlas udělen, jsou vždy uvedeny v daném souhlasu.
    b) Plnění smlouvy a příprava jejího uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) - Jedná se zejména o uzavření zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy a dále o zajištění veškerých činností ve smlouvě ujednaných a se smlouvou souvisejících, jako komunikace mezi klientem, makléřem, bankou, poradci a dalšími osobami a zajištění převodu nemovité věci.
    c) Plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) - Účelem je zejména plnění povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy, a plnění povinností uložených Správci dle zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
    d) Oprávněný zájem Správce - Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - Správce Vám může zasílat obchodní sdělení či newslettery a nabízet své služby. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít žádný vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.
    e) Oprávněný zájem Správce - Ochrana oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - Jedná se zejména o ochranu majetku Správce, jejích zaměstnanců a vymáhání pohledávek Správce.
 
IV. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce zpracovává tyto druhy osobních údajů, aby naplnil účely zpracování, ke kterému je oprávněna či povinna dle platných právních předpisů:
    a) Souhlas se zpracováním osobních údajů - Identifikační a kontaktní údaje, údaje uvedené v konkrétním souhlasu.
    b) Plnění smlouvy a příprava jejího uzavření - Akademický titul, jméno a příjmení, kontaktní údaje (adresa, e-mail, tel. číslo), číslo účtu; IČO, DIČ, rodné číslo, narození a jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob.
    c) Plnění právních povinností - Jméno a příjmení, kontaktní údaje (adresa, e-mail, tel. číslo), číslo účtu, číslo občanského průkazu, IČO, DIČ, rodné číslo, narození a jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob.
    d) Oprávněný zájem Správce - Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)- Akademický titul, jméno a příjmení, kontaktní údaje (adresa, e-mail a jiné) a jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob.
    e) Oprávněný zájem Správce - Ochrana oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - Zejména kontaktní a identifikační údaje klienta, případně číslo účtu, DIČ, IČO.
 
V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1/ Správce Vaše osobní údaje zpřístupňuje třetím osobám pouze v míře nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů zpracování osobních údajů, přičemž nejčastěji se bude jednat o splnění práv a povinností Správce, které pro ni vyplývají ze zprostředkovatelské či rezervační smlouvy.
2/ Konkrétně pak mohou být Vaše osobní údaje předány třetím osobám, a to: právním, účetním a daňovým poradcům, překladatelům a tlumočníkům, hypotečním poradcům, bankám, spolupracujícím realitním makléřům, osobám, které Správci poskytují IT služby, orgánům veřejné moci, a případně dalším osobám, pokud je k tomu Správcem oprávněna nebo povinna na základě planých právních předpisů.
3/ Osobní údaje nebudou předávány do třetí země a v případě jejich uložení na cloudové servery bude zajištěna jejich adekvátní ochrana v souladu s platnými právními předpisy.
 
 
VI. OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB
Za účelem plnění smluv s klienty či s dodavateli může Správce zpracovávat osobní údaje třetích osob, které jí byly klienty či dodavateli předány. Tyto osobní údaje bude Správce zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou příslušnými zvláštními právními předpisy.
 
VII. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce Vaše osobní údaje zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování. Konkrétně jsou Vaše osobní údaje uchovávány takto:
    a) Souhlas se zpracováním osobních údajů - Po dobu uvedenou v souhlasu a v případě jeho odvolání po dobu jeho platnosti.
    b) Plnění smlouvy a příprava jejího uzavření - Osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od jeho ukončení.
    c) Plnění právních povinností - Osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je Správce povinen údaje uchovávat v souladu s příslušnými právními předpisy.
    d) Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb - Osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a pokud je zpracování založeno na uloženém souhlasu, tak po dobu jeho platnosti. Dále jsme oprávněni zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli, a to po dobu, dokud zasílání sdělení neodmítnete.
    e) Ochrana oprávněného zájmu Správce - Osobní údaje za tímto účelem uchováváme po dobu nejvýše 3 let ode dne počátku zpracování údajů, pokud v konkrétním případě nebude Správce oprávněn uchovávat osobní údaje po delší dobu.
 
VIII. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Platné právní předpisy Vám, jakožto osobě, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, udělují zvláštní práva. Můžete je uplatnit vůči Správci prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
    a) právo na přístup k osobním údajům - Právní předpisy Vám zaručují, že máte právo získat informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
    b) právo na opravu - Máte právo žádat opravu nepřesných či nesprávných údajů nebo požadovat jejich doplnění.
    c) právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut) - Máte právo požadovat výmaz údajů, které Správce o Vás zpracovává. Nicméně Správce dané osobní údaje vymaže pouze, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
    d) právo na omezení zpracování údajů - Můžete požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost či zákonnost jejich zpracování nebo z jiných důvodů stanovených GDPR. V případě, že požádáte o omezení zpracování, Správce osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
    e) právo na přenositelnost údajů - Toto právo můžete využít, pokud Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a), v elektronické formě na základě smlouvy nebo Vašeho souhlasu. Můžete žádat, aby Správce předal Vaše osobní údaje jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Požadavek nebudeme moci splnit, pokud by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob.
    f) právo vznést námitku proti zpracování - Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů je možné pouze pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami klienta, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
    g) právo odvolat svůj souhlas - Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů máte v případě, že je zpracování založeno na udělení souhlasu. Souhlas můžete odvolat kdykoliv prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
 
IX. PRÁVO PODAT STÍŽNOST K ÚOOÚ
Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz, který dohlíží na dodržování povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou pravidelně aktualizovány.
 
 
 
V …………... dne ………………….
 
 
 
 
            _______________________ __________                                     ____________________________
Jméno (hůlkově) Podpis

Kde inzerujeme?